Dennis Stock – Flower Show

Dennis Stock – Flower Show
Magnus Edizioni Spa,  Udine – 1986

Testo a cura di Monica Cossardt
Traduzione: Anna Ghilardotti

Wikipedia: Dennis Stock
Magnum Photos – Dennis Stock

Fotografie: kijiji.itMagnum Photos – Dennis Stock